Disclaimer

;

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Balans Selective BV zijn de onderstaande voorwaarden van Balans Selective BV van toepassing.

Onder Balans wordt Balans Selective BV en Balans Uitzendburo BV verstaan, evenals de aan deze vennootschappen gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam Balans. Balans Selective BV is gevestigd en kantoorhoudende te Meester D.U. Stikkerstraat 11, 6842 CW te Arnhem.

Onder website worden alle websites van Balans verstaan.

Wij verzoeken jedeze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door jou toegang te verschaffen tot de website van Balans, dan wel door gebruik van deze website te maken, op welke wijze dan ook, aanvaard je gebonden te zijn aan de gestelde voorwaarden.

Balans heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij houdt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van Balans geschiedt voor eigen rekening en risico.

De gegevens en bestanden op de website van Balans zijn eigendom van Balans en/of derden en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). De handelsmerkrechten van Balans en/of de aan haar gelieerde ondernemingen zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle merken die op haar website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Balans en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Balans en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de website van Balans is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan jou te verlenen of over te dragen.

Balans verleent jou, binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden, een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de website van Balans ter beschikking zijn gesteld. Één en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Balans in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Balans, opdrachtnemers en/of (potentiële) werkgevers.

De website van Balans bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks met behulp van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer je daartoe niet door Balans een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het jou niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de website van Balans en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is het jou niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de website van Balans in te loggen.

Het is jouniet toegestaan om de website van Balans of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en je bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het jou niet is toegestaan om de website van Balans of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is het jou niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin van het woord, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins ('spammen').

Balans kan niet garanderen dat haar website zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Balans is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Balans is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden et cetera indien deze, ondanks de door Balans genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De website van Balans kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Balans heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, in de ruimste zin van het woord, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website van Balans opnemen, betekent dat op geen manier dat Balans instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Balans op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Balans.

In het geval dat je jouw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de website van Balans, ben je volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, in de ruimste zin van het woord. Je zult Balans ter zake vrijwaren.

Balans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar website of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Balans toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Balans voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Balans is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Balans zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan Balans verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Balans) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van Balans. Balans behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.