Gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden

 

Gebruikersvoorwaarden Mijn Balans voor kandidaten en werknemers

 

Inleiding

Mijn Balans is het besloten gedeelte van de website van Balans, beschikbaar indien je een account hebt. Met een account op Mijn Balans kan je - onder meer - op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens inzien en beheren. Ga je via Balans aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn Balans toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn Balans ook digitaal je uren verantwoorden.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Balans geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Balans niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is er voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar - of geïnteresseerd bent in - (ander) werk en dat we derhalve - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen van de Balans Groep.

 

1. Toepasselijkheid

1.1

Deze Gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Balans door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Balans. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Balans. Balans vraagt je de Gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn Balans. Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2

Balans behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Balans zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Balans zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Balans overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

 

2. Toegang tot Mijn Balans

Voor het gebruik van - of een onderdeel van - Mijn Balans is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Indien je zelf een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail met “bevestig je e-mailadres”. Indien Balans een account voor je heeft aangemaakt, ontvang je een mail met jouw gebruikersnaam en een link waarmee je je wachtwoord kunt instellen.

Voor het gebruik van Mijn Balans is het tevens mogelijk het account extra te beveiligen middels Twee Factor Authenticatie (hierna: ‘2FA’). Wij raden je aan hiervan gebruik te maken. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

 

3. Profiel in Mijn Balans

3.1

Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van Balans. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account op de website, of te vinden via de hulp en feedback optie in de app.

3.2

Jouw profiel kan, met in achtneming van de privacywetgeving en ons Privacystatement, door Balans gedeeld worden met potentiële werkgevers. Gegevens zullen enkel gedeeld worden wanneer er door Balans gegronde redenen zijn voor een match met openstaande vacature en/of jij Balans specifieke toestemming geeft voor het delen van jouw profiel. Balans zal te allen tijde jou op de hoogte te stellen van het voordragen van jou bij een van onze opdrachtgevers.

3.3

Als je je account verwijdert zul je in de toekomst wanneer je wederom via Balans solliciteert een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op, als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.

Indien je voor Balans hebt gewerkt gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn Balans zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijv. claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Balans.  

Indien je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Balans overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

In ons Privacystatement kun je hier meer over lezen.

3.4

Balans behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of negatief uit over Balans. Daarnaast is Balans gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn Balans, uit dienst bent bij Balans en/of niet meer bij Balans staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

 

4. Gebruik van Mijn Balans

4.1

Je dient je bij het gebruik van Mijn Balans te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Balans - op Mijn Balans, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld - met betrekking tot het gebruik van Mijn Balans. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

4.2

Toegang tot en gebruik van Mijn Balans voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Mijn Balans is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn Balans aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Balans oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Balans om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

4.3

Mijn Balans wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten (uitzend)overeenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Balans regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

4.4

Je kan Mijn Balans niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn Balans wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Balans is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens in Mijn Balans alsmede het continu beschikbaar zijn van alle gegevens in de Mijn Balans omgeving. Balans is te allen tijde gerechtigd om de mijn Balans omgeving naar haar eigen goeddunken in te richten, aan te passen en informatie te verwijderen alsmede te vragen om extra gegevens.

TIP: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

 

5. Werking en beschikbaarheid Mijn Balans

5.1

Balans zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Balans te waarborgen. Balans staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn Balans. Balans is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Balans door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet of andere verbinding, storingen van je telefoon of besturingssysteemhacking, denial-of-service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

5.2

Meld storingen in Mijn Balans direct aan Balans via telefoonnummer: 088 890 08 00. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

5.3

Balans is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Balans aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Balans zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Balans.

5.4

Balans kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Balans. Zij is daartoe echter niet verplicht.  

 

6. Informatie op Mijn Balans

6.1

Indien je via de website en/of app of per e-mail informatie aan Balans doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Balans mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Balans is bevoegd (maar niet verplicht) om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

6.2

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Balans is de registratie hiervan in de systemen van Balans beslissend.

6.3

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Balans - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Balans behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

 

7. Beveiliging

7.1

De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn Balans te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a.

De computerhardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b.

Balans maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.

Balans gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Balans toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

7.2

Het is helaas niet mogelijk om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Balans aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Balans.

 

8. Privacy

Via Mijn Balans en bij het aanmaken van een account voor Mijn Balans wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Balans zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig het Privacystatement. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie vind je in het Privacystatement.